Chow Fun or Mei Fun

(Flat Noodle) / (Thin Rice Noodle)

Vegetable Chow Fun or Mei Fun $6.50
Roast Pork Chow Fun or Mei Fun $7.75
Chicken Chow Fun or Mei Fun $7.75
Shrimp Chow Fun or Mei Fun $8.50
Beef Chow Fun or Mei Fun $8.50
House Special Chow Fun or Mei Fun $8.50
Singapore Rice Noodles Spicy $8.50